vytis

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO IR TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS INFORMACINĖ SISTEMA

VTPSI prie AM

Projekto tikslas – fiziniams ir juridiniams asmenims nuotoliniu būdu teikti su teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesu susijusias viešąsias paslaugas, sudaryti galimybę vykdyti centralizuotą teritorijų planavimo proceso valstybinę priežiūrą, t. y. sukurti bendrą teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą.

Projekto uždavinys – sukurti ir įdiegti teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą.

Numatyta sukurti šias elektronines paslaugas:

  1. prašymų išduoti su teritorijų planavimo procesu susijusius privalomuosius dokumentus pateikimas;
  2. su teritorijų planavimo procesu susijusių privalomųjų dokumentų išdavimas;
  3. su teritorijų planavimo procesu susijusių reikalingų dokumentų ir duomenų gavimas iš kitų valstybės registrų ir informacinių sistemų;
  4. patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų ir duomenų teikimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrui;
  5. teritorijų planavimo proceso dalyvių informavimas apie paslaugų teikimą ir rengiamų teritorijų planavimo dokumentų proceso viešinimas.

Įdiegus išvardytas elektronines paslaugas:

  • bus galima gauti informacijos apie visus planuojamoje teritorijoje galiojančius ir rengiamus teritorijų planavimo dokumentus;
  • bus galima elektroniniu būdu suderinti rengiamų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius su planuojamoje teritorijoje galiojančių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais;
  • bus sudaryta galimybė elektroninėje erdvėje matyti pateiktų prašymų ir išduodamų dokumentų nagrinėjimo eigą; tai užtikrins viešojo administravimo subjektų, dalyvaujančių teritorijų planavimo procese, veiklos skaidrumą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams ir terminams;
  • bus užtikrintas informacinės sistemos duomenų apie rengiamus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus teikimas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ naudotojams, kad su statyba susiję dokumentai atitiktų teritorijų planavimo dokumentų sprendinius;
  • bus suteikta galimybė lengviau įgyvendinti teritorijų planavimo tikslus.

Projekto vertė – 4 mln. litų, ES struktūrinės paramos suma – 3 mln. 400 tūks. litų.

Projektas įgyvendinamas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Sumažinti geografinių ir ekonominių veiksnių nulemtą skaitmeninę atskirtį ir skatinti informacinės visuomenės procesus“.Infoplanavimas